Omstilling i forsvarssektoren

Dokument nr. 3:6 (2008-2009), Innst. S. nr. 229 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 12.05.2009 Innst. S. nr. 229 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet rapport fra Riksrevisjonen om omstilling i Forsvaret. Rapporten konkluderer bl.a. med at Forsvarets operative evne samlet sett er blitt redusert i perioden 2005-2008. Vedtatt struktur er ikke blitt etablert pga. vesentlige mangler knyttet til materiell, øving og personell. Det påpekes også at Forsvarets logistikkorganisasjon ikke har nødvendig kapasitet til å understøtte forsvarsgrenenes behov for forsyninger og vedlikehold. Komiteen viser bl.a. til at det var bred enighet om at nedbemanningen i Forsvaret var nødvendig, men at det kan stilles spørsmål ved om man sikret at nødvendig kompetanse ble igjen i organisasjonen. Et mindretall i komiteen, medlemmene fra Fremskrittspartiet og Høyre, er bekymret for at det ikke er balanse mellom de krav og mål som er satt av Stortinget, og det Forsvaret er i stand til å levere.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.05.2009

   Behandlet i Stortinget: 28.05.2009