Arbeids- og velferdsforvaltningsloven

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Innstilling avgitt 19.02.2009 Innst. O. nr. 47 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har behandlet endring i arbeids- og velferdsforvaltningsloven. § 14 annet ledd andre punktum skal lyde: Departementet kan i forskrift bestemme at kommunalt ansatte ledere av Nav-kontor gis samme arbeidsgivermyndighet som statlige ansatte ledere av Nav-kontor, der hvor det er avtalt felles ledelse av kontoret. Loven trer i kraft straks.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 19.02.2009

   Behandlet i Odelstinget: 17.03.2009

   Behandlet i Lagtinget: 24.03.2009