Endringar i politilova

Ot.prp. nr. 33 (2008-2009), Innst. O. nr. 55 (2008-2009), beslutning. O. nr. 71 (2008-2009)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 17.03.2009 Innst. O. nr. 55 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har vedteke endringar i politilova. Funksjonstida til direktøren for Politidirektoratet er endra ved at hovudregelen for åremål vert seks års funksjonstid med høve til gjenoppnemning etter søknad ein gang i seks år. Vidare er tittelen til direktøren for Politidirektoratet endra til politidirektør.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 17.03.2009

   Behandlet i Odelstinget: 23.03.2009

   Behandlet i Lagtinget: 02.04.2009