Odelstinget - Møte tirsdag den 3. februar 2009 kl. 11.57

Dato: 03.02.2009

Referatsaker

Sak nr. 3 [13:30:22]

Referat

 • 1.(46)

  Statsministerens kontor melder at

  • 1. lov om endringar i straffeprosessloven mv. (tingretten si handsaming av saker om ikkje vedtekne førelegg mv.) (Besl. O. nr. 50 (2008–2009))

– er sanksjonert under 30. januar 2009

Enst.: Vedlegges protokollen.

 • 2.(47)

  Lov om endring i lov 6. mai 1988 nr. 22 om lønnsplikt under permittering (Ot.prp. nr. 31 (2008–2009))

  Enst.: Sendes arbeids- og sosialkomiteen.

 • 3.(48)

  Lov om endringar i politilova (funksjonstid og tittel for leiaren av Politidirektoratet) (Ot.prp. nr. 33 (2008–2009))

  Enst.: Sendes justiskomiteen.

 • 4.(49)

  Lov om endringar i valgloven og kommuneloven (tidlegrøyster, valobservasjon mv.) (Ot.prp. nr. 32 (2008–2009))

  Enst.: Sendes kontroll- og konstitusjonskomiteen.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet.

Ber noen om ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.