Endringer i barnelova mv.

Ot.prp. nr. 104 (2008-2009)

Status: Regjeringen har fremmet et lovforslag til Stortinget.

Lovforslag fra Barne- og likestillingsdepartementet

Saksgang