Endringer i barnelova mv.

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Barne- og likestillingsdepartementet Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Innstilling avgitt 18.02.2010 Innst. 160 L (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i barnelovens bestemmelser om foreldreansvar, bosted og samvær. Endringene innebærer blant annet en utvidelse av barnelovens definisjon av "vanleg samværsrett". Det er vedtatt endring i ordlyden som gjelder barnets bosted, slik at loven likestiller delt bosted med fast bosted. Dersom det foreligger "særlege grunnar" kan domstolene bestemme at barnet skal bo fast hos begge foreldrene. Det er også vedtatt en varslingsplikt for begge foreldrene ved flytting. Det understrekes at barn må vokse opp uten å utsettes for noen form for vold. Stortinget har derfor presisert barneloven på dette punkt, slik at all form for vold mot barn er forbudt, selv om det skjer som ledd i barneoppdragelse. Lovendringene er dels støttet av en samlet komite og dels av regjeringspartiene med vekslende støtte fra de øvrige partiene.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 18.02.2010

   Behandlet andre gang i Stortinget 23.03.2010