Pensjonsordning for oppdragstaker i statlig beredskaps- eller familiehjem

Ot.prp. nr. 109 (2008-2009)

Status: Regjeringen har fremmet et lovforslag til Stortinget.

Lovforslag fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Saksgang