Lov om pensjonsordning for oppdragstaker i statlig beredskaps- eller familiehjem

Prop. 9 L (2009-2010), Innst. 54 L (2009-2010), Ot.prp. nr. 109 (2008-2009), Lovvedtak 31 (2009-2010)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Innstilling avgitt 26.11.2009 Innst. 54 L (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt et regelverk som skal sikre oppdragstaker i statlig beredskaps- eller familiehjem tilfredsstillende pensjonsrettigheter. Det legges til grunn at oppdragstaker skal ha pensjonsordning tilsvarende medlemmer i Statens Pensjonskasse.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 26.11.2009

   Behandlet andre gang i Stortinget: 15.12.2009