Endringar i helsepersonelloven m.m.

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Helse- og omsorgsdepartementet Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Innstilling avgitt 09.06.2009 Innst. O. nr. 123 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har samrøystes vedteke endringar i helsepersonellloven, spesialisthelsetjenesteloven og pasientrettighetsloven som skal sikre betre oppfølging av born som har foreldre som mottek helsehjelp.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.06.2009

   Behandlet i Odelstinget: 15.06.2009

   Behandlet i Lagtinget: 18.06.2009