Behandling av opplysninger i politiet og påtalemyndigheten (politiregisterloven)

Ot.prp. nr. 108 (2008-2009)

Status: Regjeringen har fremmet et lovforslag til Stortinget.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet

Saksgang