Lov om behandling av opplysninger i politiet og påtalemyndigheten

Prop. 12 L (2009-2010), Innst. 139 L (2009-2010), Ot.prp. nr. 108 (2008-2009),, Lovvedtak 38 (2009-2010)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 09.02.2010 Innst. 139 L (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.02.2010

   Behandlet andre gang i Stortinget: 11.03.2010