Endring i lov om Den norske kirke

Ot.prp. nr. 34 (2008-2009), Innst. O. nr. 57 (2008-2009), ()

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Kultur- og kirkedepartementet Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 25.03.2009 Innst. O. nr. 57 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har vedtatt en ny forsøkshjemmel i kirkeloven som gir Kirkemøtet grunnlag for å prøve ut nye valgordninger under de kirkelige valgene i 2009, herunder endret sammensetning av bispedømmerådene og Kirkemøtet. Vedtaket er et ledd i demokratiseringsreformen i Den norske kirke. Stortinget vedtok samme dag bevilgning til å gjennomføre dette.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 25.03.2009

   Behandlet i Odelstinget: 27.04.2009

   Behandlet i Lagtinget: 12.05.2009