Virksomheten til NSB AS

St.meld. nr. 21 (2008-2009), Innst. S. nr. 255 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Innstilling avgitt 26.05.2009 Innst. S. nr. 255 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Med bakgrunn i melding frå Regjeringa har Stortinget drøfta verksemda til NSB AS for perioden 2009-2013. Meldinga blei vedteken vedlagt protokollen. Stortinget uttrykker tilfredsheit med at NSB dei siste åra har levert langt betre økonomiske resultat enn tidlegare, og vil vise til at denne utviklinga må halde fram slik at selskapet kan vidareutvikle seg for å få enda fleire kundar der jernbanen har dei beste føresetnader for å kunne konkurrere mot andre transportformer og transportselskap. Stortinget har klare forventningar om at NSB arbeider hardt og systematisk med å betre punktlegheit, regularitet og avvikshandtering innafor person- og godstrafikken.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 26.05.2009

   Behandlet i Stortinget: 02.06.2009