Stortinget - Møte torsdag den 23. april 2009 kl. 10

Dato: 23.04.2009

Referatsaker

Sak nr. 4 [12:04:09]

Referat

 • 1.(185)

  Verneplan for vassdrag - avsluttande supplering (St.prp. nr. 53 (2008–2009))

  Enst.: Sendes energi- og miljøkomiteen.

 • 2.(186)

  Bibliotek. Kunnskapsallmenning, møtestad og kulturarena i ei digital tid (St.meld. nr. 23 (2008–2009))

 • 3.(187)

  Nasjonal strategi for digital bevaring og formidling av kulturarv (St.meld. nr. 24 (2008–2009))

 • 4.(188)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Bjørg Tørresdal, Dagrun Eriksen, May-Helen Molvær Grimstad og Ingebrigt S. Sørfonn om å inkludere barn som har opplevd overgrep på norske skoler i utlandet, i Stortingets utvidede og tilpassede rettferdsvederlagsordning for tidligere barnehjems- og spesialskoleelever (Dokument nr. 8:78 (2008–2009))

  Enst.: Nr. 2–4 sendes familie- og kulturkomiteen.

 • 5.(189)

  Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av EUs program for modernisering av den europeiske nærings- og handelsstatistikken (MEETS) 2009–2013 (St.prp. nr. 55 (2008–2009))

  Enst.: Sendes finanskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenrikskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 6.(190)

  Forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2008 (St.meld. nr. 20 (2008–2009)

 • 7.(191)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ulf Leirstein, Kenneth Svendsen, Gjermund Hagesæter, Jørund Rytman og Kåre Fostervold om bedre regler for næringsdrivende og gründere som driver enkeltpersonforetak (Dokument nr. 8:74 (2008–2009))

  Enst.: Nr. 6 og 7 sendes finanskomiteen.

 • 8.(192)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Åse Gunhild Woie Duesund, Laila Dåvøy, Dagfinn Høybråten og Hans Olav Syversen om økt satsing på forebygging av narkotikamisbruk gjennom nulltoleranse for narkotikaomsetning, opphør av sprøyterom og sterkere satsing på helhetlig forebyggingsarbeid (Dokument nr. 8:79 (2008–2009))

 • 9.(193)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Åse Gunhild Woie Duesund, Hans Olav Syversen, Laila Dåvøy og May-Helen Molvær Grimstad om endring av alkoholloven slik at servering av alkohol ikke kan skje etter kl. 02.00, strengere sanksjoner for brudd på alkoholloven og større vektlegging av politiets råd (Dokument nr. 8:80 (2008–2009))

  Enst.: Nr. 8 og 9 sendes helse- og omsorgskomiteen.

 • 10.(194)

  Offentleg rettshjelp (St.meld. nr. 26 (2008–2009))

  Enst.: Sendes justiskomiteen.

 • 11.(195)

  Samtykke til deltaking i ei avgjerd i EØS-komiteen om innlemming i EØS-avtala av tiltaksområde 1 og 3 i Erasmus Mundus II-programmet (2009–2013) (St.prp. nr. 56 (2008–2009))

  Enst.: Sendes kirke-, utdannings- og forskningskomiteen som forelegger sitt utkast til innstilling for utenrikskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 12.(196)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Anders Anundsen, Jon Jæger Gåsvatn og Åse Michaelsen om å gjøre regelverket mer fleksibelt for å sikre alle elever rett til tilpasset opplæring (Dokument nr. 8:75 (2008–2009))

 • 13.(197)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Odd Einar Dørum, Leif Helge Kongshaug og Trine Skei Grande om grunnleggende prinsipper for å sikre en offensiv forskningspolitikk (Dokument nr. 8:76 (2008–2009))

  Enst.: Nr. 12 og 13 sendes kirke-, utdannings- og forskningskomiteen.

 • 14.(198)

  Ei forvaltning for demokrati og fellesskap (St.meld. nr. 19 (2008–2009))

 • 15.(199)

  Lokal vekstkraft og framtidstru. Om distrikts- og regionalpolitikken (St.meld. nr. 25 (2008–2009))

  Enst.: Nr. 14 og 15 sendes kommunal- og forvaltningskomiteen.

 • 16.(200)

  Årsmelding til Stortinget fra Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalet) for 2008 (Dokument nr. 18 (2008–2009))

  Enst.: Sendes kontroll- og konstitusjonskomiteen.

 • 17.(201)

  Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av EUs satellittnavigasjonsprogrammer Galileo og EGNOS (2008–2013) (St.prp. nr. 54 (2008–2009))

  Enst.: Sendes næringskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenrikskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 18.(202)

  Entra Eiendom AS (St.meld. nr. 29 (2008–2009))

  Enst.: Sendes næringskomiteen.

 • 19.(203)

  Nord-Jærenpakka – fullføring (St.prp. nr. 58 (2008–2009))

 • 20.(204)

  Utbygging og finansiering av E6 Øyer (Granrudmoen)–Tretten i Øyer kommune i Oppland (St.prp. nr. 59 (2008–2009))

 • 21.(205)

  Utbygging og finansiering av E18 på strekningen Sky–Langangen i Vestfold og Telemark (St.prp. nr. 60 (2008–2009))

 • 22.(206)

  Delvis bompengefinansiering av Vossapakko i Hordaland (St.prp. nr. 61 (2008–2009))

 • 23.(207)

  Virksomheten til NSB AS (St.meld. nr. 21 (2008–2009))

 • 24.(208)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Bård Hoksrud og Gjermund Hagesæter om fritak for ideelle organisasjoner fra å betale konsesjonsavgift for bruk av sambandsutstyr som er nødvendig for å kunne utføre aksjoner som har til hensikt å redde liv og helse (Dokument nr. 8:77 (2008–2009))

  Enst.: Nr. 19–24 sendes transport- og kommunikasjonskomiteen.

 • 25.(209)

  Samtykke til godkjenning av endringer av 8. juli 2005 i konvensjon om fysisk beskyttelse av nukleært materiale av 3. mars 1980 (St.prp. nr. 57 (2008–2009))

 • 26.(210)

  Svalbard (St.meld. nr. 22 (2008–2009))

 • 27.(211)

  Noregs deltakelse i Europarådet i 2008 (St.meld. nr. 27 (2008–2009))

 • 28.(212)

  Samarbeidet i Organisasjonen for tryggleik og samarbeid i Europa (OSSE) i 2008 (St.meld. nr. 28 (2008–2009))

  Enst.: Nr. 25–28 sendes utenrikskomiteen.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet.

Forlanger noen ordet i henhold til forretningsordenens § 37 a før møtet heves? – Møtet er hevet.