Interesser, ansvar og muligheter. Hovedlinjer i norsk utenrikspolitikk

St.meld. nr. 15 (2008-2009), Innst. S. nr. 306 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i utenrikskomiteen Innstilling avgitt 08.06.2009 Innst. S. nr. 306 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har drøftet St.meld. nr 15 om hovedlinjer i norsk utenrikspolitikk. Det var enighet om at en verden i rask utvikling skaper nye utfordringer og muligheter og at Norge må utnytte det handlingsrom og muligheter som åpner seg som følge av globaliseringen. Det var videre enighet om at norsk utenrikspolitikk må fremme det norske samfunns velferd, sikkerhet og grunnleggende politiske verdier samtidig som vi arbeider for løsninger på globale utfordringer knyttet til klima, miljø, energi, menneskerettigheter etc. Uenigheten mellom partiene gikk på hvordan man best kan fremme norske interesser i årene fremover. Det var enighet om å be Regjeringen lage en utredning om hvordan EØS-avtalen har fungert i sine første femten år og hvordan man kan møte de utfordringer avtalen nå står overfor. Det var videre enighet om å anmode Regjeringen foreta en utredning av hvilke konsekvenser, herunder også miljøkonsekvenser, en betydelig maritim trafikk over Polhavet kan ha for Norge.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.06.2009

   Behandlet i Stortinget: 12.06.2009