Endringer i Rederiskatteordningen

Ot.prp. nr. 38 (2008-2009), Innst. O. nr. 64 (2008-2009), (), ()

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 23.04.2009 Innst. O. nr. 64 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har enstemmig vedtatt enkelte endringer i rederiskatteordningen. Endringene var en forutsetning for at ESA godkjente en omlegging av rederiskatteordningen i 2007. De nye reglene går bl.a. ut på at: - valg om å tre inn i rederiskatteordningen skal gjelde for en periode på 10 år. Trer selskapet ut av ordningen før den tid, kan det ikke tre inn igjen før hele perioden er utløpt - valg om rederibeskatning skal skje på konsernnivå - visse selskaper fra andre EØS-land skal kunne tre inn i ordningen dersom de driver skipsfartsvirksomhet med skatteplikt til Norge.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 23.04.2009

   Behandlet i Odelstinget: 04.05.2009

   Behandlet i Lagtinget: 12.05.2009