Endring i folketrygdloven (tidsbegrenset uførestønad)

Ot.prp. nr. 45 (2008-2009), Innst. O. nr. 65 (2008-2009), beslutning. O. nr. 82 (2008-2009)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Innstilling avgitt 28.04.2009 Innst. O. nr. 65 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har behandlet lov om endring i folketrygdloven (tidsbegrenset uførestønad). Endringen i folketrygdloven § 12-9 første ledd åpner for at den som har en tidsbegrenset uførestønad og har fremsatt nytt krav om uføreytelse, kan gis fortsatt stønad inntil saken er avgjort. Vedkommende gis rett til fortsatt stønad dersom kravet fremsettes innen tre måneder før utløpet av vedtaksperioden. Samtidig foreslås at det gis adgang til å treffe vedtak av kortere varighet enn dagens minsteperiode på ett år. Proposisjonen må ses i sammenheng med St.prp. nr. 51 (2008–2009) om redegjørelse om situasjonen i arbeids- og velferdsforvaltningen og forslag om tilførsel av ressurser til Arbeids- og velferdsetaten. Forslaget inneholder det elementet som krever lovendring. Loven trer i kraft fra det tidspunkt Kongen bestemmer.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.04.2009

   Behandlet i Odelstinget: 15.05.2009

   Behandlet i Lagtinget: 28.05.2009