Endringer i aksjeloven og allmennaksjeloven mv

Ot.prp. nr. 46 (2008-2009), Innst. O. nr. 96 (2008-2009), beslutning. O. nr. 111 (2008-2009)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 02.06.2009 Innst. O. nr. 96 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har vedtatt endringer i aksjeloven og allmennaksjeloven og to mindre endringer i verdipapirhandlelloven. Lovendringene gjennomfører Europaparlaments- og Rådsdirektiv 2007/36/EF av 11. juli 2007 om utøvelse av visse aksjeeierrettigheter i selskaper med aksjer som er notert på regulert markedsplass.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.06.2009

   Behandlet i Odelstinget: 10.06.2009

   Behandlet i Lagtinget: 16.06.2009