Endringer i arbeidsmiljøloven

Ot.prp. nr. 54 (2008-2009), Innst. O. nr. 84 (2008-2009), beslutning. O. nr. 99 (2008-2009)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Innstilling avgitt 28.05.2009 Innst. O. nr. 84 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har vedtatt endringer i arbeidsmiljøloven. Endringene som dekker et vidt spekter av tema omhandler blant annet: - Helse-, miljø og sikkerhet, herunder alenearbeid og bruk av prestasjonslønnsystemer ved risikofylt arbeid, samt godkjenningsordninger for bedriftshelsetjenesten. - Opplæring av verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg - Arbeidstiden for arbeidstakere med tredelt skift- og turnusarbeid - Midlertidig ansettelse, herunder fireårsregel ved midlertidig ansettelse og frist for å kreve å bli i stillingen ved tvist om ulovlig midlertidig ansettelse - Arbeidsgivers adgang til å foreta trekk i lønn - 70-årsregelen. Loven gjelder fra den tid Kongen bestemmer. De enkelte bestemmelsene kan tre i kraft til ulik tid.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.05.2009

   Behandlet i Odelstinget: 05.06.2009

   Behandlet i Lagtinget: 10.06.2009