Endringer i barnevernloven

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Barne- og likestillingsdepartementet Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Innstilling avgitt 09.06.2009 Innst. O. nr. 121 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har vedtatt flere endringer i barnevernloven. Endringene ble fattet av et flertall bestående av Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet og med varierende støtte fra de øvrige partiene. Den viktigste målsettingen med lovendringene er å presisere og tydeliggjøre hensynet til barns rettigheter i loven. Det er blant annet innført en lovfestet plikt til regelmessig å evaluere igangsatte hjelpetiltak. I tillegg er det innført strengere kriterier for tilbakeføring etter omsorgsovertagelse. Det legges også opp til økt bruk av adopsjon uten at dette er ytterligere regulert i loven. Lovfestet plikt for barneverntjenesten til å gi tilbakemelding til melder er også innført. Likeså er det lovfestet plikt for barneverntjensten til å utarbeide en individuell plan for de barn som har behov for langvarige og koordinerte tiltak.Sentre for foreldre og barn er nå lovregulert i barnevernloven. Det overordnede faglige tilsynet er overført til Statens helsetilsyn

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.06.2009

   Behandlet i Odelstinget: 15.06.2009

   Behandlet i Lagtinget: 18.06.2009