Omklassifisering av veg

Ot.prp. nr. 68 (2008-2009), Innst. O. nr. 83 (2008-2009), beslutning. O. nr. 91 (2008-2009)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Innstilling avgitt 28.05.2009 Innst. O. nr. 83 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har besluttet lovendringer innenfor vegsektoren som er nødvendige med bakgrunn i forvaltningsreformen. Dette gjelder overføring av rettigheter og forpliktelser og endringer i vegloven og vegtrafikkloven i forbindelse med overføring av øvrige riksveger til fylkeskommunene og Oslo kommune, Bakgrunnen for dette er ønske om å legge til rette for mer helhetlig utvikling av vegnettet i fylkene.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.05.2009

   Behandlet i Odelstinget: 02.06.2009

   Behandlet i Lagtinget: 10.06.2009