Endringer i finansieringsvirksomhetsloven

Ot.prp. nr. 75 (2008-2009), Innst. O. nr. 102 (2008-2009), beslutning. O. nr. 125 (2008-2009)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 04.06.2009 Innst. O. nr. 102 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget og Lagtinget har vedtatt endringer i sparebankloven, finansieringsvirksomhetsloven og forsikringsvirksomhetsloven. Endringene gjelder regulering av kapital- og organisasjonsformer i sparebanksektoren mv. I tråd med komiteens innstilling ble det herunder vedtatt endringer i lovforslaget ved at betegnelsen "eierandelsbevis" ble erstattet av betegnelsen "egenkapitalbevis".

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.06.2009

   Behandlet i Odelstinget: 11.06.2009

   Behandlet i Lagtinget: 16.06.2009