Endringer i allmenngjøringsloven m.m.

Ot.prp. nr. 88 (2008-2009), Innst. O. nr. 131 (2008-2009), beslutning. O. nr. 145 (2008-2009)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Innstilling avgitt 11.06.2009 Innst. O. nr. 131 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har vedtatt endringer i allmenngjøringsloven m.m. (solidaransvar mv.). Edringene vil gjøre allmenngjøringsordningen mer effektiv og enklere å anvende. Det innføres blant annet et solidaransvar for arbeidsgiver når det gjelder krav om lønn og feriepenger. Solidaransvar innebærer at også den som setter ut et oppdrag (oppdragsgiver), skal være ansvarlig for de forpliktelsene oppdragstakere nedover i en kontraktkjede har til å betale lønn etter allmenngjøringsforskrifter. Loven trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.06.2009

   Behandlet i Odelstinget: 15.06.2009

   Behandlet i Lagtinget: 18.06.2009