Statens rolle i transaksjonene mellom Aker og Aker Solutions

Innst. S. nr. 310 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 09.06.2009 Innst. S. nr. 310 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om statens rolle i transaksjonene mellom Aker og Aker Solutions. I kraft av sin initiativrett igangsatte kontroll- og konstitusjonskomiteen undersøkelser på bakgrunn av påstander i media om at transaksjoner mellom Aker og Aker Solutions-konsernet 1. april 2009 var ugunstige for Aker Solutions og at prosessen rundt transaksjonene hadde vært mangelfull. Staten v/Nærings- og handelsdepartementet er gjennom et holdingselskap eier i Aker Solutions. Komiteens flertall ga uttrykk for at de er tilfreds med den enighet som etterhvert ble oppnådd mellom partene. Komiteens mindretall (Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti) fremmet mistillitsforslag mot nærings- og handelsministeren for håndteringen av saken. Venstre - som ikke sitter i komiteen - støttet også forslaget under avstemningen. 79 representanter stemte for mistillitsforslaget. 87 stemte mot. Mistillitsforslaget ble dermed forkastet.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.06.2009

   Behandlet i Stortinget: 18.06.2009