Endringar i straffelova 1902

Ot.prp. nr. 86 (2008-2009), Innst. O. nr. 117 (2008-2009), beslutning O. nr. 114 (2008-2009)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 05.06.2009 Innst. O. nr. 117 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har vedtatt en endring i straffeloven 1902 som innebærer at foreldelsesfristen for straffeansvar for kjønnslemlestelse regnes fra den dagen fornærmede fyller 18 år.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.06.2009

   Behandlet i Odelstinget: 10.06.2009

   Behandlet i Lagtinget: 16.06.2009