Endringer i komitéstrukturen

Innst. S. nr. 256 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 28.05.2009 Innst. S. nr. 256 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har med vekslende flertall vedtatt enkelte endringer i organiseringen og sammensetningen av fagkomiteene i Stortinget. Endringene er i hovedtrekk: - utenrikskomiteen og forsvarskomiteen slås sammen til én komité som kalles utenriks- og forsvarskomiteen, - partigruppene på Stortinget får større mulighet til å endre komitéplasseringen av sine medlemmer i løpet av stortingsperioden, - alle partigrupper skal ha plikt til å ha medlemmer i kontroll- og konstitusjonskomiteen, men små grupper kan kreve at deres medlem i komiteen også blir oppnevnt som medlem av en annen fagkomité, og - forberedelsen av saker om valgreglene til Sametinget overføres fra kommunal- og forvaltningskomiteen til kontroll- og konstitusjonskomiteen. Endringene vil tre i kraft 1. oktober i år.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.05.2009

   Behandlet i Stortinget: 04.06.2009