Innstilling fra Stortingets presidentskap om endringer i Stortingets forretningsorden (endringer i komitéstrukturen)

Dette dokument

  • Innst. S. nr. 256 (2008–2009)
  • Dato: 18.05.2009
  • Utgiver: Stortingets presidentskap
  • Sidetall: 20

Til Stortinget

I denne innstillingen foreslås enkelte endringer i Stortingets komitéstruktur på bakgrunn av forslag fremmet av et utvalg nedsatt av Presidentskapet.

Hovedpunktene i forslagene er:

  • økt adgang for partigruppene til å endre komitéplasseringen av sine medlemmer i løpet av stortingsperioden,

  • alle partigrupper skal ha plikt til å ha medlemmer i kontroll- og konstitusjonskomiteen, men små grupper kan kreve at deres medlem i komiteen også blir medlem av en annen fagkomité,

  • utenrikskomiteen og forsvarskomiteen slås sammen til én komité, og

  • saker om valgreglene til Sametinget overføres til kontroll- og konstitusjonskomiteen.

Oslo, i Stortingets presidentskap, den 28. mai 2009

Thorbjørn Jagland

Carl I. Hagen

Inge Lønning

Berit Brørby

Ola T. Lånke

Olav Gunnar Ballo