Fornybar energiproduksjon til havs

Ot.prp. nr. 107 (2008-2009)

Status: Regjeringen har fremmet et lovforslag til Stortinget.

Lovforslag fra Olje- og energidepartementet

Saksgang