Avtalefestet pensjon i privat sektor

Ot.prp. nr. 111 (2008-2009)

Status: Regjeringen har fremmet et lovforslag til Stortinget.

Lovforslag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Saksgang