Lov om statstilskott til arbeidstakere som tar ut avtalefestet pensjon i privat sektor

Prop. 17 L (2009-2010), Innst. 129 L (2009-2010), Ot.prp. nr. 111 (2008-2009), Lovvedtak 34 (2009-2010)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Innstilling avgitt 19.01.2010 Innst. 129 L (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt ny lov om statstilskott til arbeidstakere som tar ut avtalefestet pensjon i privat sektor (AFP-tilskottsloven). Loven erstatter lov 23. desember 1988 nr. 110 om statstilskott til ordninger for avtalefestet pensjon (tilskottsloven) og er en lovfesting av AFP-avtalene fra lønnsoppgjøret i privat sektor i 2008, og det øvrige grunnlaget for en ny AFP-ordning jf. Stortingets vedtak 23. april 2007. Loven trer i kraft straks.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 19.01.2010

   Behandlet andre gang i Stortinget: 18.02.2010