Endringer i utlendingslovgivningen

Prop. 11 L (2009-2010), Innst. 46 L (2009-2010), Ot.prp. nr. 105 (2008-2009), Lovvedtak 22 (2009-2010)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Innstilling avgitt 19.11.2009 Innst. 46 L (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i utlendingslovene av 1988 og 2008 som gir adgang til å ta beslag i reisedokument, samt pålegge meldeplikt og bestemt oppholdssted for utlending hvis eneste grunnlag for opphold i riket er vernet mot utsendelse. Det samme gjelder for utlending som av andre grunner ikke lar seg returnere til hjemlandet, og som er en trussel mot rikets sikkerhet. Lovendringene var enstemmige.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 19.11.2009

   Behandlet andre gang i Stortinget: 15.12.2009