Endringar i sjølova mv. (innkrevjing av gebyr og tvangsmulkt)

Prop. 62 L (2009-2010), Innst. 148 L (2009-2010), Lovvedtak 35 (2009-2010)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Nærings- og handelsdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 11.02.2010 Innst. 148 L (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt endringer i lov om sjøfarten, lov om norsk internasjonalt skipsregister, lov om fritids-og småbåter og lov om skipssikkerhet. Lovendringene er av teknisk art og vil blant annet gi Statens innkrevingssentral lovhjemmel for tvangsinnkreving av gebyr for oppføring i skipsregisteret og for tvangsinnkreving av tvangsmulkt etter lov om fritids-og småbåter og lov om skipssikkerhet.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.02.2010

   Behandlet andre gang i Stortinget: 04.03.2010