DnB NOR ASA - Statlig deltakelse i kapitalforhøyelse

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Nærings- og handelsdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 12.11.2009 Innst. 37 S (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig gitt sin tilslutning til at nærings- og handelsdepartementet får fullmakt til å delta i en proratarisk kapitalforhøyelse i DnB Nor ASA i 2009 innenfor en ramme på 5 mrd. kroner, på de vilkår som er skissert i proposisjonen og slik at statens eierandel på 34 % i selskapet forblir uendret.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.11.2009

   Behandlet i Stortinget: 17.11.2009