Stortinget - Møte onsdag den 21. oktober 2009 kl. 10

Dato: 21.10.2009

Referatsaker

Sak nr. 3 [13:00:00]

Referat

 • 1. (56) Innberetning fra valgkomiteen om sammensetning av Stortingets faste komiteer

  (Innberetning S 1 (2009–2010))

 • 2. (57) Valgkomiteen melder å ha valgt Dag Terje Andersen til leder, Siv Jensen til første nestleder og Erna Solberg til andre nestleder

   Enst.: Nr. 1 og 2 vedlegges protokollen.

 • 3. (58) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Abid Q. Raja om en tiltakspakke for å begrense og bekjempe fattigdom blant barn (Representantforslag 2 S (2009–2010))

   Enst.: Sendes arbeids- og sosialkomiteen.

 • 4. (59) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Abid Q. Raja og Trine Skei Grande om en opptrapping av norsk klimapolitikk før klimatoppmøtet i København (Representantforslag 1 S (2009–2010))

   Enst.: Sendes energi- og miljøkomiteen.

 • 5. (60) Samtykke til å sette i kraft en overenskomst om utveksling av opplysninger i skattesaker med tilhørende protokoll mellom Norge og Bermuda, undertegnet i Washington 16. april 2009, med tilleggsoverenskomster (Prop. 19 S (2009–2010))

   Enst.: Sendes finanskomiteen.

 • 6. (61) Endringer i folketrygdloven og helseregisterloven m.m. (innføring av automatisk frikortordning og etablering av nødvendige registre m.m.) (Prop. 20 L (2009–2010)

 • 7. (62) Endringer i helseregisterloven og helsepersonellloven (nasjonalt register over hjerte- og karlidelser, adgang til å gi dispensasjon fra taushetsplikt for kvalitetssikring, administrasjon, planlegging og styring av helsetjenesten) (Prop. 23 L (2009–2010))

   Enst.: Nr. 6 og 7 sendes helse- og omsorgskomiteen.

 • 8. (63) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Abid Q. Raja og Trine Skei Grande om forsterket innsats mot frafall i skolen (Representantforslag 4 (2009–2010))

   Enst.: Sendes kirke-, utdannings- og forskningskomiteen.

 • 9. (64) Auka låneramme i Husbanken (Prop. 21 S (2009–2010))

   Enst.: Sendes kommunal- og forvaltningskomiteen.

 • 10. (65) Anmodnings- og utredningsvedtak i stortingssesjonen 2008–2009 (Meld. St. 4 (2009–2010))

   Enst.: Sendes kontroll- og konstitusjonskomiteen.

 • 11. (66) Endring i akvakulturloven (Prop. 18 L (2009–2010))

 • 12. (67) DnB NOR ASA - Statlig deltakelse i kapitalforhøyelse (Prop. 22 S (2009–2010))

 • 13. (68) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Abid Q. Raja om omorganisering og fristilling av Innovasjon Norge (Representantforslag 3 S (2009–2010))

   Enst.: Nr. 11–13 sendes næringskomiteen.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet.

Forlanger noen ordet i henhold til forretningsordenens § 37a før møtet heves? – Møtet er hevet.