Lov om endring i lov av 14. desember 1951 nr. 3 om omsetning av råfisk ( EØS-avtalen) ( råfiskloven)

Ot.prp. nr. 96 for 1991-92, innst. O. nr. 12, besl. O. nr. 24 for 1992-93

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Fiskeridepartementet Saken er behandlet i sjøfarts- og fiskerikomiteen for 1992-93) Innstilling avgitt 21.10.1992 Innst. O. nr. 12 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 21.10.1992

   Behandlet i Odelstinget: 17.11.1992

   Behandlet i Lagtinget: 23.11.1992