Endringer i folketrygdloven mv.

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Arbeidsdepartementet Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Innstilling avgitt 11.05.2010 Innst. 251 L (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i folketrygdloven mv.- tilpasninger i reglene for alderspensjon til mottakere av dagens uførepensjon. Bakgrunnen er at det i lov 5. juni 2009 nr. 32 ble innført nye opptjeningsregler, levealdersjustering, fleksibelt uttak fra 62 år og nye regler for regulering av alderspensjon i folketrygden. Ny regulering innføres fra 2011 med virkning for alle alderspensjonister. Innføring av fleksibel alderspensjon i folketrygden krever tilpasninger i folketrygdens uførepensjon. Et lovforslag om ny uførestønad og ny alderspensjon til uføre planlegges fremmet i 2010, og ny uførestønad vil dermed ikke kunne tre i kraft samtidig med fleksibel alderspensjon fra 2011. I tillegg foreslås det enkelte presiseringer i folketrygdloven og i lov 5. juni 2009 nr. 32 om endringer i folketrygdloven (ny alderspensjon).

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.05.2010

   Behandlet andre gang i Stortinget 01.06.2010