Endringer i lov om merking av forbruksvarer mv. og i enkelte andre lover

Prop. 99 L (2009-2010), Innst. 290 L (2009-2010), Lovvedtak 58 (2009-2010)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Innstilling avgitt 27.05.2010 Innst. 290 L (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har ved enstemmighet på nesten alle punkter vedtatt flere endringer i lov om merking av forbruksvarer. Det innføres blant annet hjemmel for å ilegge overtredelsesgebyr og tvangsmulkt for Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Statens vegvesen. Det betyr at disse kan gripe inn ved brudd på merkingsbestemmelser som de fører tilsyn med (energimerking av husholdningsapparater og nye personbiler). Sanksjonsmulighet etter gjeldende rett er bøtestraff. Straffebestemmelsen i merkeloven innskrenkes til å gjelde vesentlige og grovt uaktsomme eller forsettlige overtredelser. Loven er også endret slik at det ved forskrift kan bestemmes at forhandlere mv. skal avstå vareprøver til undersøkelse for tilsynsmyndigheten vederlagsfritt. Denne lovendringen ble vedtatt mot stemmene til Fremskrittspartiet.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.05.2010

   Behandlet andre gang i Stortinget: 14.06.2010