Endringer i folketrygdloven, kontantstøtteloven og barnetrygdloven

Prop. 80 L (2009-2010), Innst. 240 L (2009-2010), Lovvedtak 49 (2009-2010)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Innstilling avgitt 06.05.2010 Innst. 240 L (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt endring i folketrygdloven. Endringen innebærer at kravet om at mor må ha arbeidet minst halv stilling i opptjeningstiden for at det skal foreligge rett til fedrekvote, faller bort. Lovendringen trer i kraft fra 1. juli 2010. Endringen gjelder for tilfeller der fødselen eller omsorgsovertagelsen skjer 1. juli eller senere. Det er også foretatt endringer i barnetrygdloven om deling av barnetrygden i forbindelse med rettsavgjørelser om at barnet skal bo fast hos begge foreldrene. Ikrafttredelse på dette punkt gjelder fra den tid Kongen bestemmer.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.05.2010

   Behandlet andre gang i Stortinget: 01.06.2010