Håndtering av ubåten U-864

Prop. 81 S (2009-2010), Innst. 275 S (2009-2010)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Fiskeri- og kystdepartementet Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Innstilling avgitt 27.05.2010 Innst. 275 S (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget ber Regjeringen sluttføre forhandlingene med Mammoet Salvage slik at heving av U-864 og fjerning av kvikksølvet om bord gjennomføres i henhold til utlyst og gjennomført anbudsrunde. Stortinget legger til grunn at prosjektet gjennomføres sommeren 2011. Regjeringens forslag om å redusere kap. 1062 Kystverket post 21 Driftsutgifter med 620 mill. kroner i 2010, for foreta nye utredninger, ble forkastet. (vedtaket ble opphevet ved behandlingen av Dokument 8:144 S (2009-2010) 1. juni 2010, og det ble samtidig vedtatt å redusere kap. 1062 med 620 mill. kr. Vedtaket ble gjort med stemmene fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet, mens Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre stemte imot)

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.05.2010

   Behandlet i Stortinget: 31.05.2010