Endringer i naturmangfoldloven

Prop. 75 L (2009-2010), Innst. 241 L (2009-2010), Lovvedtak 48 (2009-2010)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Miljøverndepartementet Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 06.05.2010 Innst. 241 L (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet og vedtatt regjeringens forslag til endringer i naturmangfoldloven og lov om viltet, viltloven. Endringene gjelder nødverge, samt bruk av åte. Det ble fremsatt alternative forslag fra Fremskrittspartiet og fra Høyre og Kristelig Folkeparti til naturmangfoldlovens alminnelige regler om annet uttak av vilt og lakse- og innlandsfisk (§ 17), men forslagene fikk ikke støtte fra de tre regjeringspartiene.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.05.2010

   Behandlet andre gang i Stortinget: 01.06.2010