Lov om oppheving av lov av 30. juni 1955 nr. 26 om utførselsavgift på fisk og fiskevarer og endring av lov av 28. juni 1957 nr. 12 om pensjonstrygd for fiskarar

Ot.prp. nr. 2, innst. O. nr. 31, besl. O. nr. 36 for 1992-93

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Fiskeridepartementet Saken er behandlet i sjøfarts- og fiskerikomiteen Innstilling avgitt 26.11.1992 Innst. O. nr. 31 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 26.11.1992

   Behandlet i Odelstinget: 07.12.1992

   Behandlet i Lagtinget: 15.12.1992