Lov om endring i lov av 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. ( alkoholloven) ( bevillingsavgiftene)

Ot.prp. nr. 5, innst. O. nr. 15, besl. O. nr. 21 for 1992-93

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Sosial- og helsedepartementet Saken er behandlet i sosialkomiteen Innstilling avgitt 28.10.1992 Innst. O. nr. 15 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.10.1992

   Behandlet i Odelstinget: 13.11.1992

   Behandlet i Lagtinget: 16.11.1992