Endringer i arbeidsmiljøloven (midlertidig ansettelse mv.)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Arbeidsdepartementet Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Innstilling avgitt 08.06.2010 Innst. 337 L (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet endringer i arbeidsmiljøloven vedrørende midlertidige ansettelser og Arbeidstilsynets kompetanse til å gi pålegg og treffe andre enkeltvedtak. Endringene i arbeidsmiljøloven omfatter at: - Arbeidsgiver minst én gang per år skal drøfte bruken av midlertidig ansettelse etter bestemmelsene i dette ledd med de tillitsvalgte. - Ved beregning av ansettelsestid etter andre punktum skal det ikke gjøres fradrag for arbeidstakers fravær.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.06.2010

   Behandlet andre gang i Stortinget 17.06.2010