Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om endringer i arbeidsmiljøloven (midlertidig ansettelse mv.)

Dette dokument

  • Innst. 337 L (2009–2010)
  • Kildedok: Prop. 104 L (2009–2010)
  • Dato: 09.06.2010
  • Utgiver: arbeids- og sosialkomiteen
  • Sidetall: 8
Til Stortinget

Oslo, i arbeids- og sosialkomiteen, den 8. juni 2010

Robert Eriksson Laila Marie Reiertsen
leder ordfører