Endringer i domstolloven

Prop. 116 L (2009-2010), Innst. 312 L (2009-2010), Lovvedtak 63 (2009-2010)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 03.06.2010 Innst. 312 L (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i domstolloven som skal sikre at domstolene har et tilstrekkelig antall meddommere og lagrettemedlemmer (lekdommere) til rådighet. Det gis hjemmel til å foreta ekstraordinære valg av medlemmer til lekdommerutvalgene underveis i en valgperiode. Videre har Stortinget vedtatt endringer i straffeloven som innebærer en skjerping og utvidelse av plikten til å avverge alvorlige straffbare forhold.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.06.2010

   Behandlet andre gang i Stortinget: 14.06.2010