Forsvarets bruk av midler under Norwegian Battle Lab & Experimentation (NOBLE)

Innst. 169 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 14.12.2010 Innst. 169 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Forsvarets bruk av midler under Norwegian Battle Lab & Experimentation (NOBLE). En enstemmig komité fant at saken var et grelt eksempel på sterkt kritikkverdig og uakseptabel framferd og la til grunn at den var spesiell og ikke representativ. Komiteen mente det var lite tillitsvekkende at ingen av de ansvarspersonene som var innkalt til høring i komiteen, og som var i posisjon i den aktuelle perioden, tok ansvar for de kritikkverdige forholdene som kom fram. Komiteen mente det var urovekkende at informasjon fra Innovasjon Norge ikke ble stilt til rådighet for Forsvaret og la til grunn at regjeringen nøye vurderer å endre offentlegforskrifta, slik at det blir mulig å stille dokumentasjon til rådighet for statlige myndigheter ved mistanke om utilbørlige økonomiske forhold. Komiteen ba videre Samferdselsdepartementet om på egnet vis å granske forholdet mellom Luftfartstilsynet; OCAS AS og Protura/Cordina.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.12.2010

   Behandlet i Stortinget: 11.01.2011