Riksrevisjonens undersøkelse av skatteetatens kontroll av selvangivelser og grunnlagsdata

Dokument 3:11 (2009-2010), Innst. 76 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 16.11.2010 Innst. 76 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   I rapporten pekes det på at det er store variasjoner i de enkelte skatteregionenes kontroll med selvangivelsene til næringsdrivende og selskaper. Det kommer også frem at kontrollen med grunnlagsdata har vært gitt lav prioritet. En enstemmig komite gir i innstillingen uttrykk for at skatteetaten bør prioritere kontrollen med næringsdrivende og selskaper ved likningsbehandlingen. Komiteen påpeker også at det er uheldig at skatteetaten i noen tilfeller behandler like saker ulikt; noe komiteen mener kan være meget uheldig for skattesystemets legitimitet og omdømme.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.11.2010

   Behandlet i Stortinget: 17.12.2010