Lov om vederlag for visning av billedkunst og kunsthåndverk m.v. ( visningsvederlag) ( Vedlegg NOU 1987:28 Billedkunst m.v.)

Ot.prp. nr. 65, innst. O. nr. 94, besl. O. nr. 103 for 1992-93

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Kulturdepartementet Saken er behandlet i kirke- og undervisningskomiteen Innstilling avgitt 13.05.1993 Innst. O. nr. 94 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.05.1993

   Behandlet i Odelstinget: 18.05.1993

   Behandlet i Lagtinget: 25.05.1993