Lov om endringer i lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall ( forurensningsloven) ( avfall og gjenvinning)

Ot.prp. nr. 66, innst. O. nr. 108, besl. O. nr. 116 for 1992-93

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Miljøverndepartementet Saken er behandlet i kommunal- og miljøvernkomiteen Innstilling avgitt 19.05.1993 Innst. O. nr. 108 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 19.05.1993

   Behandlet i Odelstinget: 25.05.1993

   Behandlet i Lagtinget: 03.06.1993