Lov om endringer i lov av 29. juni 1990 nr. 50 om produksjon, omforming, overføring, omsetning og fordeling av energi m.m. ( energiloven) ( beredskap, NVE, vilkårene i konsesjoner)

Ot.prp. nr. 60, innst. O. nr. 93, besl. O. nr. 130 for 1992-93

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Nærings- og handelsdepartementet Saken er behandlet i energi- og industrikomiteen Innstilling avgitt 13.05.1993 Innst. O. nr. 93 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.05.1993

   Behandlet i Odelstinget: 01.06.1993

   Behandlet i Lagtinget: 09.06.1993